'Cần dân xúc tác để đối thoại vì nước'

Bài tại www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2013/04/130430_al_hoang_30april_forward.shtml

Một đoạn "Trả lời BBC Tiếng Việt nhân dịp kỷ niệm 30/4/1975, nghị viên Hoàng Duy Hùng (Al Hoàng) từ Houston, Hoa Kỳ nói Việt Nam cần 'hợp nguyên chính trị', tách Đảng Cộng sản làm hai, dựa vào thế giới và nhân dân để tiến bộ."

Đợi Chờ đặt một câu hỏi: Làm thế nào để tách Đảng CỘNG SẢN làm hai?

Câu trả lời chỉ có một cách duy nhất là tổ chức Dân Bầu Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng Dân Chủ Xã Hội Việt Nam (tên mới của ĐCSVN )   theo qui định 150 ngàn dân/ 2 ứng viên do Đảng đề cử / dân bầu chọn một. Với cách này Đảng Dân Chủ Xã Hội Việt Nam (tên mới của ĐCSVN ) sẽ dân dần phân cực làm hai và chúng ta có một hệ thống chính trị dân chủ lưỡng đảng như Mỹ hiên nay.

                             

                                                ĐỢI CHỜ