Đảng Cộng Sản Việt Nam - Không đáng tồn tại

Bài tại DanLamBao danlambaovn.blogspot.com/2013/05/ang-cong-san-viet-nam-khong-ang-ton-tai.html#more

Sự hình thành Đảng Dân Chủ Xã Hội Việt Nam (tên mới của ĐCSVN ) thật là hãi hùng ai cũng biết cả và ngày nay đang nắm chính quyền và áp dụng một chính sách cai trị hà khắc có tiếng trên thế giới. Đáng tồn tại hay không đáng tồn tại không thành vấn đề. Có nhiều người mơ tưởng loại bỏ đảng đang cầm quyền bằng cách này cách nọ ... nhưng đó vẫn chỉ là Ảo Tưởng. Chỉ có một cách duy nhất có thể làm là giúp Đảng canh tân đổi mới để trở thành một đảng như trong các hệ thống chính trị dân chủ thế giới hiện nay.  Cách duy nhất đó là thúc đẩy Đảng Dân Chủ Xã Hội Việt Nam (tên mới của ĐCSVN ) thảo luận Lộ Trình Dân Chủ 2 Giai Đoạn và thực hiện Dân bầu Có Chọn Lựa Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng Dân Chủ Xã Hội Việt Nam (tên mới của ĐCSVN )    .

Đợi Chờ yêu cầu Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng Dân Chủ Xã Hội Việt Nam (tên mới của ĐCSVN )  thảo luận đề nghị này trong khi tiến hành Hội Nghị TW 7. Đừng để Việt Nam ngày càng suy đồi hơn nữa.

                          

                                               ĐỢI CHỜ