BÀI HỌC THIÊN AN MÔN

Hiện nay là thời điểm kỷ niện 25 năm biến cố bi thảm Thiên An Môn , các báo đăng tải rất nhiều về kỷ niệm này nhưng không đưa ra bài học nào cần rút ra từ sự kiện này . Ôn cố tri tân. Hiện nay chúng ta đang đấu tranh để dân chủ hóa chế độ độc tài cộng sản hiện nay và có hai sự kiện lớn chúng ta cần rút kinh nghiệm để tránh lập lại bi thảm như thảm kịch Thiên An Môn

1) sự kiện Thiên An Môn

2) Bài học Gooc Ba Chốp về sụ tan rã của Liên Bang Xô Viết.

Bài học đó là : cần từ bỏ yêu sách đa đảng và thay vào đó là yêu cầu DÂN CHỦ HÓA CHỦ NGHĨA XÃ HỘI theo một lộ trình như thế nào để cải cách dân chủ từng bước mà vẫn giữ xã hội ổn định và phát triển.

Một lộ trình do Đợi Chờ đề nghị là LỘ TRÌNH DÂN CHỦ 2 GIAI ĐOẠN cũng đăng trên blog này.