Tưởng niệm người chết để nhắc nhở người sống và sống sao cho nhân bản với nhau trong tương lai

Bải tại DanLamBao danlambaovn.blogspot.com/2013/02/tuong-niem-nguoi-chet-e-nhac-nho-nguoi.html#more

Rất đúng và điều chúng ta cần làm để an ủi vong linh những người đã nằm xuống là chuyển hóa từng bước chế độ độc tài hiện nay sang một chế độ văn minh hiện đại phù hợp với thời đại dân chủ: chế độ dân chủ xã hội lưỡng đảng . Dân chủ không chỉ về chính trị mà còn kinh tế , xã hội ... nữa.

Thiên đường Xã hội chủ nghĩa ở đâu?

Bài tại danlambaovn.blogspot.com/2013/01/thien-uong-xa-hoi-chu-nghia-o-au.html#more

Không có thiên đường CNXH ở giai đoạn đầu: giai đoạn độc tài chuyên chính. Khi chúng ta cải cách dân chủ tửng giai đoạn theo Lộ Trình Dân Chủ 2 Giai Đoạn và khi đến giai đoạn II dân chủ lưỡng đảng chúng ta bắt đầu xây dựng Thiên đường Xã hội chủ nghĩa và cũng phải mất thời gian chúng ta mới có thể " cơm no áo ấm và sống hạnh phúc" đến tất cả mọi người.

Quốc gia hóa quân đội', tại sao không?

Bài tại danlambaovn.blogspot.com/2012/12/quoc-gia-hoa-quan-oi-tai-sao-khong.html#more

Giai đoạn đầu  của Lộ Trình Dân Chủ 2 Giai Đoạn là dân chủ độc đảng, đảng hóa quân đội hay quốc gia hóa quân đội không có gì khác biệt. Khi cải cách dân chủ đến giai đoạn II chúng ta có một hệ thống chính trị lưỡng đảng khi đó không còn đảng hóa quân đội mà chỉ còn quốc gia hóa quân đội.

Sửa đổi hiến pháp thế nào - Vì sao phải bỏ điều 4?

Bài viết này tại danlambaovn.blogspot.com/2012/12/sua-oi-hien-phap-nao-vi-sao-phai-bo-ieu.html#more

Một đoạn trích ...Tuyên bố “Đảng ta bỏ Điều 4 là tự sát” phải chăng là câu gở miệng. Hãy nhớ, ngày 20 tháng 11 năm 1989 trong cuộc họp Bộ Chính trị đảng Cộng sản Liên Xô, ông Michail Gorbachev vừa dóng dả: “Phải giữ cho được điều 6 Hiến pháp (tương tự Điều 4 của Việt Nam), đó không phải là tình trạng cứu hỏa và cũng không phải là tình trạng đặc biệt”. Oái oăm thay, đấy lại chính là “Tiếng chuông nguyện hồn ai” bi thảm, cáo chung đảng Cộng sản Liên Xô liền ngay sau đó. Đó là gương tầy liếp buộc người có trách nhiệm ở Việt Nam phải cảnh tỉnh...

E rằng các tác giả của bài viết là những kẻ mê tín dị đoạn, không phân tích sự kiện một cách khoa học. Vào thời Gorbachev các lãnh tụ đảng vẫn không có nhận thức điều gì sẽ xảy ra nếu tự diễn biến cứ tiếp tục - quyền sinh tồn, quyền sống, phân rã Liên Xô thành từng mảnh...Sự sụp đổ ĐCS Liên Xô đã để lại những bài học quý giá giúp chúng ta có thể tìm ra cách thức để dân chủ hóa CNXH: đó chính là Lộ Trình Dân Chủ 2 Giai Đoạn . Giai đoạn đầu chính là dân chủ độc đảng - hay nói khác đi điều 4 hiến pháp cần phải duy trì cho đến khi Đảng Dân Chủ Xã Hội Việt Nam (tên mới của ĐCSVN ) phân hóa thành 2 đảng - nghĩa là Đảng đề cử 2 ứng viên cho mỗi ghế trong Nghị Viện Việt Nam . Chỉ sau khi chúng ta xây dựng và ổn định một hệ thống chính trị lưỡng đảng có tiền thân là Đảng Dân Chủ Xã Hội Việt Nam (tên mới của ĐCSVN ) , chúng ta mới cho phép có đảng chính trị thứ ba sau khi thỏa mãn một số điều kiện gắt gao như một số lớn nhân dân ủng hộ, có tính chất toàn quốc, có cương lĩnh chính trị thích hợp ...để tránh trường hợp từng xảy ra ở Mỹ như Hilton Paris ... từng muốn ra tranh cử tổng thống. 

Dân chủ từng giai đoạn sẽ giải quyết tất cả các vấn đề của Việt Nam hôm nay và mở đường hướng về tương lai một nước Việt Nam hùng cường như mong muốn của Bác Hồ và dân chủ toàn diện tất cả các mặt của đời sống xã hôi.

 

Bảo vệ Đảng, chống diễn biến: ông nói gà, bà nói vịt

 

Tại trang danlambaovn.blogspot.com/2012/12/bao-ve-ang-chong-dien-bien-ong-noi-ga.html#more

Đề tài này được nói rất nhiều sau khi ĐCS Liên Xô sụp đổ. Mặc dù nhiều cách đối phó được đưa ra những tình hình ngày càng có thêm tự diễn biến ở trong Đảng Dân Chủ Xã Hội Việt Nam (tên mới của ĐCSVN ) vì dân chủ là thiết yếu trong thời đại ngày nay . Chúng ta dân chủ hóa từng giai đoạn theo Lộ Trình Dân Chủ 2 Giai Đoạn để thay thế tư tưởng tự diễn biến đúng như thành ngữ "Chúng ta chỉ có thể loại trừ một tư tưởng bằng cách thay thế nó bằng một tư tưởng khác"

Vì thế để loại bỏ tự diễn biến chúng ta cần thảo luận Lộ Trình Dân Chủ 2 Giai Đoạn , bước đầu tiên là thảo luận về Nghị Viện Việt Nam , các Nghị Viên do Đảng Dân Chủ Xã Hội Việt Nam (tên mới của ĐCSVN )  đề cử theo nguyên tắc 2 và dân chọn 1. Nghị Viên cũng là Ủy Viên TW Đảng Dân Chủ Xã Hội Việt Nam (tên mới của ĐCSVN ) . Đây là bước đầu tiên trên Con Đường Hiện Đại Hóa và Dân Chủ Hóa CNXH mà điểm đến cuối cùng là Việt Nam bước sang một thời đại mới: Thời Đại Dân Chủ Xã Hội Lưỡng Đảng , cả hai đảng đều có tiền thân là Đảng Dân Chủ Xã Hội Việt Nam (tên mới của ĐCSVN ) .