Con đường duy nhất

Bài tại DanLamBao danlambaovn.blogspot.com/2013/04/con-uong-duy-nhat.html#more

Trích một đoạn" Chỉ duy nhất một con đường dân chủ mới chấn hưng dân tộc để sánh kịp với các nước phát triển trên thế giới. Con đường Dân Chủ sẽ có một nền giáo dục ưu việt là nền tảng biến con người trở nên Chân, Thiện, Mỹ.

Con đường duy nhất của chúng ta là xây dựng một nền Dân Chủ thật sự cho dân tộc Việt Nam."

Đúng là chỉ có dân chủ thực sự mới giúp Việt Nam có đước một nến hòa bình thực sự và giúp chúng ta xây dựng một nước Việt Nam hùng cường và mang sung túc đế với mọi người kể các các dân tộc ít người trên vùng cao hay Tây Nguyên.

Tuy nhiên bài báo không chỉ ra làm thế nào để có dân chủ thực sự trong một nước Việt Nam hiện đang theo chế độ độc tài cộng sản ? Chỉ có cách duy nhất mang Dân Chủ thực sự đến Việt Nam là thực hiện Lộ Trình Dân Chủ 2 Giai Đoạn . ĐỢI CHỜ đã đề ra lộ trình này đã gần 4 năm và nay đã nhìn thấy ánh sáng ở cuối con đường.

Mời đọc bài " Bất mãng chưa từng thấy " cũng ở trên trang blog này.

                                       

                                                        ĐỢI CHỜ