G.s J.London: “Việt Nam phải cải cách chính trị để được quốc tế ủng hộ về Biển Đông”

Bài tại www.viet.rfi.fr/viet-nam/20130428-gs-jonathan-london-%E2%80%9Cviet-nam-phai-cai-cach-chinh-tri-de-duoc-quoc-te-ung-ho-ve-bie

Đúng là như thế nhưng có một điều G.s J.London không nghĩ đến và cũng không nhắc  :  Việt Nam cần phải cải cách chính trị theo dân chủ từng giai đoạn theo Lộ Trình Dân Chủ 2 Giai Đoạn và tuyệt đối tránh dân chủ đa đảng.

Khi Việt Nam cải cách dân chủ theo Lộ Trình Dân Chủ 2 Giai Đoạn , Việt Nam chắc chắn sẽ cải cách dân chủ thành công nghĩa là ngày càng dân chủ và vẫn giữ xã hội được an ổn và phát triển.

1) Việt Nam cần thảo luận Lộ Trình Dân Chủ 2 Giai Đoạn ngay từ bây giờ và ở mọi cấp trong Đảng cũng như ngoài nhân dân.

2) VIỆT NAM cần đổi tên Đảng CỘNG SẢN VIỆT NAM thành ĐẢNG DÂN CHỦ XÃ HỘI VIỆT NAM (TÊN MỚI CỦA ĐCSVN ) để chứng tỏ quyết tâm cải cách.

3) Cải cách dân chủ đầu tiên sẽ là DÂN BẦU BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG DÂN CHỦ XÃ HỘI VIỆT NAM (TÊN MỚI CỦA ĐCSVN )   - điều này phù hợp với nguyên tắc "Đảng lãnh đạo, nhân dân làm chủ".

...

Việt Nam cải cách dân chủ từng giai đoạn thành công sẽ là nguồn động lực và mô hình cải cách dân chủ để TQ bắt chước theo. Một khi TQ cùng Việt Nam song hành trên đường cải cách dân chủ từng giai đoạn, TQ phải từ bỏ các tham vọng ngoài nước để tập trung giải quyết các vấn đề trong nước - đối với TQ cải cách dân chủ thành công nghĩa là vẫn duy trì một nước Trung Hoa thống nhất và các dân tộc trong nước cùng sống chung hòa bình. Điều này giúp giảm chạy đua vũ trang và giúp duy trì hòa bình thế giới.

                               

                                                    ĐỢI CHỜ