GS Thuyết: “Nên đổi tên nước thành Cộng hòa Dân chủ Việt Nam”

Bài đăng tại giaoduc.net.vn/Xa-hoi/GS-Thuyet-Nen-doi-ten-nuoc-thanh-Cong-hoa-Dan-chu-Viet-Nam/291004.gd

Điều này phù với đề nghị của Đợi Chờ đổi tên ĐCSVN thành ĐẢNG DÂN CHỦ XÃ HỘI VIỆT NAM (TÊN MỚI CỦA ĐCSVN ) . Đây là điều cần thiết để bày tỏ quyết tâm đổi mới của Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng Dân Chủ Xã Hội Việt Nam (tên mới của ĐCSVN )  . Những bước đi kế tiếp là thảo luận Lộ Trình Dân Chủ 2 Giai Đoạn và thảo luận cách "Dân Bầu Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng Dân Chủ Xã Hội Việt Nam (tên mới của ĐCSVN )  "

Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng Dân Chủ Xã Hội Việt Nam (tên mới của ĐCSVN )  do dân bầu cũng chính là NGHỊ VIỆN VIỆT NAM , cơ quan lập pháp trong tam quyền phân lập và hoàn toàn có khả năng soạn thảo một hiến pháp mới tôn trọng các quyền căn bản của con người trong Tuyên Ngôn Độc Lập Bác Hồ đọc tại Ba Đình ngày 2/9/1945 và tôn trọng Hiến Chương Liên Hiệp Quốc.

                                

                                                       ĐỢI CHỜ