Kiến nghị dân bầu trực tiếp Chủ tịch nước

Bài tại www.thanhnien.com.vn/pages/20130323/kien-nghi-dan-bau-truc-tiep-chu-tich-nuoc.aspx

Tốt hơn hết là nên đề nghị: DÂN BẦU BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG DÂN CHỦ XÃ HỘI VIỆT NAM (TÊN MỚI CỦA ĐCSVN ) - cơ quan quyền lực cao nhất đảng và mở đầu tiến trình dân chủ hóa từng giai đoạn theo Lộ Trình Dân Chủ 2 Giai Đoạn . Điều này phù hợp với khẩu hiệu " Đảng Lãnh Đạo, Nhân Dân làm chủ"

Dân bầu chủ tịch nước vẫn không mang lại dân chủ người dân mong muốn vì mọi quyết định là do Bộ Chính Trị và Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng Dân Chủ Xã Hội Việt Nam (tên mới của ĐCSVN ) .

Dầu sao nữa đề nghị dân bầu chủ tịch nước có thể khơi mào cho đề nghị Dân Bầu Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng Dân Chủ Xã Hội Việt Nam (tên mới của ĐCSVN ) - Đợi Chờ tin tưởng như thế -   vì đến 30/9/2013 là hạn cuối góp ý hiến pháp.

                                       

                                                         ĐỢI CHỜ