Ngày Tàn Của Trung Cộng

Bài tại vietbao.com/D_1-2_2-66_4-215056_5-15_6-1_17-5282_14-2_15-2/

Bất kỳ ai mong muốn dân chủ đều mơ ước điều đó sẽ xảy ra. Theo Đợi Chờ điều đó sẽ không bao giờ xảy ra vì lý do sinh tồn của đảng hay cá nhân trong đảng - dù là Việt Nam hay TQ - hết sức lớn lao và chắc chắn sẽ tìm ra lối thoát ra khỏi khó khăn.

Một lối thoát do Đợi Chờ đề nghị là thảo luận CON ĐƯỜNG HIỆN ĐẠI HÓA VÀ DÂN CHỦ HÓA CNXH dựa trên LỘ TRÌNH DÂN CHỦ 2 GIAI ĐOẠN . Tốt hơn cả là Việt Nam nên khởi đầu thảo luận tiến trình dân chủ hóa chủ nghĩa xã hội   càng sớm càng tốt.