Người nghễnh ngãng mới tin chế độ Cs này tồn tại!

Bài tại DanLamBao danlambaovn.blogspot.com/2013/04/nguoi-nghenh-ngang-moi-tin-che-o-cs-nay.html#more

Có khá nhiều bài như thế trên DanLamBao và các trang blog khác. Chúng ta cần nhận thức rằng chế độ cộng sản kiểu độc tài như hiện nay chắc chắn không thể tồn tại độc tài mãi như hiện nay mà sẽ phải thay đổi theo hướng cải cách dân chủ từng giai đoạn theo Lộ Trình Dân Chủ 2 Giai Đoạn do Đợi Chờ đề nghị. Hiện nay đã có người đề nghị đổi tên nước - cần coi điều này như là đoạn mở đầu cho việc thảo luận Lộ Trình Dân Chủ 2 Giai Đoạn và Dân Bầu Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng Dân Chủ Xã Hội Việt Nam (tên mới của ĐCSVN ).

Một kỷ nguyên Dân Chủ Xã Hội sẽ bắt đầu trong lịch sử Việt Nam và điều này sẽ tác động sâu xa đến TQ đến mức TQ phải thay đổi đường lối tập trung cải cách dân chủ trong nước và từ bỏ tham vọng Biển Đông ...TQ cũng cần thay đổi cách cư xử để xứng đáng là một siêu cường thế giới mới.

                                                              

                                                                                           ĐỢI CHỜ