Quyền Lập Hiến phải thuộc về Nhân Dân

Bài tại DanLamBao danlambaovn.blogspot.com/2013/04/quyen-lap-hien-phai-thuoc-ve-nhan-dan.html#.UWlPQEnQRah

Đúng là như thế. Nhưng trong tình hình hiện nay sửa đổi hiến pháp chỉ là một thủ đoạn để củng cố độc tài , khước từ cải cách dân chủ.

Đảng Dân Chủ Xã Hội Việt Nam (tên mới của ĐCSVN ) viện cớ vì dân nên không thể bỏ điều 4 hiến pháp - điều đó có nghĩa là bỏ điều 4 trong tình hình hiện nay chỉ dẫn tới  Đảng Dân Chủ Xã Hội Việt Nam (tên mới của ĐCSVN ) sụp đổ, ảnh hưởng đến quyền sinh tồn, quyền sống của một bộ phận không nhỏ đảng viên. Vì thế một số không nhỏ ngã hẳn sang TQ như Lê Chiêu Thống ngày xưa. Chắc chắn nhân dân và không ít đảng viên nổi lên chống lại. Điều này dân tới đại loạn và TQ không từ bỏ cơ hội này để cưỡng chiếm BIỂN ĐÔNG cũng như gây ảnh hưởng hơn ở Việt Nam . ĐẢNG DÂN CHỦ XÃ HỘI VIỆT NAM (TÊN MỚI CỦA ĐCSVN ) không thể viện cớ vì dân để duy trì độc tài mãi mãi và Đảng cần phải cải cách dân chủ để phù hợp với thời đại dân chủ ngày nay.

Đợi Chờ đã đề nghị thực hiện LỘ TRÌNH DÂN CHỦ 2 GIAI ĐOẠN như là một cách dung hòa : giúp cải cách dân chủ và vẫn giữ ổn định và phát triển.

Đợi Chờ đề nghị Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng Dân Chủ Xã Hội Việt Nam (tên mới của ĐCSVN )  thảo luận lộ trình này và phổ biến toàn dân để xem xét và thực hiện. Chúng ta cần dân bầu Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng Dân Chủ Xã Hội Việt Nam (tên mới của ĐCSVN )  - cũng còn gọi là NGHỊ VIỆN VIỆT NAM , cơ quan lập pháp trong tam quyền phân lập. NGHỊ VIỆN VIỆT NAM do dân bầu chắc chắn có thể soạn thảo hiến pháp tôn trọng các quyền căn bản của con người như Tuyên Ngôn Độc Lập Bác Hồ tuyên bố ngày 2/9/1945 và tôn trọng Hiến Chương Liên Hiệp Quốc.