Việt Nam đề cập việc thay đổi quốc hiệu

Bài tại www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2013/04/130413_constitutional_suggestions.shtml

Đổi quốc hiệu, sửa hiến pháp hiện nay vẫn không thể dẫn tới thay đổi dẫn tới có dân chủ nào ở Việt Nam . Chỉ có thể cải cách dân chủ ở Việt Nam khi Dân Bầu Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng Dân Chủ Xã Hội Việt Nam (tên mới của ĐCSVN )  .

Bangladesh: 18 Đảng Đối Lập Tổng Đình Công 36 Giờ, 1 Chết

Bài tại vietbao.com/D_1-2_2-72_4-206622_15-2/

Trong điều kiện Việt Nam , đa đảng dẫn tới điều tệ hại hơn: đại loạn, mất nước và mất Biển Đông vào tay TQ . Vì thế ĐỢI CHỜ không ùng hộ dân chủ đa đảng và yêu cầu Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng Dân Chủ Xã Hội Việt Nam (tên mới của ĐCSVN )  thảo luận Con Đường Hiện Đại Hóa và Dân Chủ Hóa CNXH dựa trên Lộ Trình Dân Chủ 2 Giai Đoạn do Đợi Chờ đề ra.

Cũng cần phải thảo luận "DÂN BẦU BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG DÂN CHỦ XÃ HỘI VIỆT NAM (TÊN MỚI CỦA ĐCSVN )  ". Đây là điểm khởi đầu của tiến trình cải cách dân chủ  từng giai đoạn.

Một loạt các bài trên DanLamBao

      - Điều 4 Hiến pháp: “phản động ra sao”!? danlambaovn.blogspot.com/2013/03/ieu-4-hien-phap-phan-ong-ra-sao.html#more

      - Hiến pháp sửa đổi năm 2013 chỉ cần giữ "điều 4" là đủ  danlambaovn.blogspot.com/2013/03/hien-phap-sua-oi-nam-2013-chi-can-giu.html#more

Đợi Chờ nhận định duy trì điều 4 hiến pháp là điều phải có trong tiến trình dân chủ hóa từng giai đoạn. Tuy nhiên nếu duy trì điều 4 mà không cải cách điều đó có nghĩa là muốn tiếp tục thống trị nhân dân Việt Nam trong thời đại dân chủ hiện nay, đi ngược lại Bản Tuyên Ngôn Độc Lập Bác Hồ đọc tại Ba Đình ngày 2/9/1945. Ngay từ bây giờ BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG DÂN CHỦ XÃ HỘI VIỆT NAM (TÊN MỚI CỦA ĐCSVN )  cần ngừng ngay soạn thảo hiến pháp và thảo luận Lộ Trình Dân Chủ 2 Giai Đoạn . Đừng để quá trễ tình hình ngày càng trở nên tệ hại hơn.

Tô Lâm bằng cái Tâm “thiếu logic”

Bài tại DanLamBao danlambaovn.blogspot.com/2013/03/to-lam-bang-cai-tam-thieu-logic.html#more

"Hoàng Thanh Trúc (Danlambao) - “sự trung thành tuyệt đối của quân đội và công an đối với đảng Cộng sản Việt Nam là tất yếu là khoa học là bắt buộc. (??) ” Giáo sư tiến sĩ Trung Tướng Tô Lâm - (BBC)"

Hiện nay Việt Nam do một đảng duy nhất cầm quyền và lãnh đạo . Mặt khác quân đội và công an phải trung với nước. Như thế câu trích trên không có gì là sai. Vấn đề là không có "hiếu với dân" cũng như không có tôn trọng quyền làm chủ của nhân dân. Đợi Chờ đề nghị Lộ Trình Dân Chủ 2 Giai Đoạn và Lộ Trình Dân Chủ 2 Giai Đoạn này  không có gì mâu thuẫn với nguyên tắc Đảng lãnh đạo.

Ở giai đoạn đầu dân chủ độc đảng, ĐẢNG DÂN CHỦ XÃ HỘI VIỆT NAM (TÊN MỚI CỦA ĐCSVN ) đề cử 2 ứng viên để dân bầu chọn một vào BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG DÂN CHỦ XÃ HỘI VIỆT NAM (TÊN MỚI CỦA ĐCSVN )  . Như thế tuyệt đối không có gì mâu thuẫn với nguyên tắc đảng lãnh đạo.

Ở giai đoạn 2, cả 2 đảng đều kế thừa từ ĐẢNG DÂN CHỦ XÃ HỘI VIỆT NAM (TÊN MỚI CỦA ĐCSVN ) . Như vậy  nguyên tắc đảng lãnh đạo vẫn được duy trì.

Không nên phung phí thời giờ nữa, ĐẢNG DÂN CHỦ XÃ HỘI VIỆT NAM (TÊN MỚI CỦA ĐCSVN ) cần phải thảo luận cải cách dân chủ theo từng giai đoạn và phổ cập toàn dân để học tập. Đó là cách duy nhất để chống hiểm họa TQ ngày càng gia tăng.

'Vì dân nên phải hiến định điều 4'

Bài này tại vietnamnet.vn/vn/chinh-tri/111894/-vi-dan-nen-phai-hien-dinh-dieu-4-.html

Nếu thực sự vì dân thì không thể duy trì ách thống trị độc đảng mãi mãi được. Gần 70 năm kể từ khi Bác Hồ đọc Tuyên Ngôn Độc Lập tại Ba Đình ngày 2/9/1945 tôn trọng các quyền căn bản của con người. Do đó nếu không thảo luận cải cách dân chủ từng giai đoạn theo Lộ Trình Dân Chủ 2 Giai Đoạn và tổ chức dân bầu NGHỊ VIỆN VIỆT NAM - cũng là BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG DÂN CHỦ XÃ HỘI VIỆT NAM (TÊN MỚI CỦA ĐCSVN )  - theo qui định 150 ngàn dân/ Đảng đề cử 2 ứng viên / dân bầu chọn một thì lập luận của tác giả bài viết là sự tiếp tục lừa dối nhân dân.

 

Tổng Trọng răn đe về 'suy thoái chính trị

Bài tại DanLamBao danlambaovn.blogspot.com/2013/02/tong-trong-ran-e-ve-suy-thoai-chinh-tri.html#more

và hành động đầu tiên của Tổng Trọng:"Nhà báo bị thôi việc vì đụng đến Tổng bí thư"

Tổng Trọng cần chống đa đảng nhưng vẫn phải tôn trọng quyền làm chủ của nhân dân. Một giải pháp trung dung là dân bầu có chọn lựa BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG DÂN CHỦ XÃ HỘI VIỆT NAM (TÊN MỚI CỦA ĐCSVN )  theo tỷ lệ 150 ngàn dân/ 2 ứng viên / 1 ủy viên. Đó cũng chính là NGHỊ VIỆN VIỆT NAM, cơ quan lập pháp cao nhất trong tam quyền phân lập.

Dân bầu có chọn lựa có nghĩa là dân công nhận các Ủy Viên TW Đảng là người đại diện nhân dân và như thế tự khẳng định tính hợp pháp của mình.

 

Ông nghĩ gì lúc Đức Giáo Hoàng xin thoái vị?

Bài viết này của Ts. Đặng Huy Văn (Danlambao) - (Viết tặng một người bạn học cùng trường, cùng tuổi) - người bạn học đó chính là Tổng Trọng.

Tác giả khuyên Tổng Trọng từ chức nhưng Đợi Chờ nghĩ cách khác: Tổng Trọng cần phải để dấu ấn trong lịch sử Việt Nam và thế giới bằng cách khơi mào thảo luận Chương Trình Hiện Đại Hóa và Dân Chủ Hóa CNXH dựa trên Lộ Trình Dân Chủ 2 Giai Đoạn . Việc làm đầu tiên sau khi thảo luận dân chủ từng giai đoạn chính là tổ chức bầu cử NGHỊ VIỆN VIỆT NAM , cơ quan lập pháp trong tam quyền phân lập và cũng là Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng Dân Chủ Xã Hội Việt Nam (tên mới của ĐCSVN )  , cơ quan quyền lực cao nhất của Đảng.

CHỦ TỊCH NƯỚC TRƯƠNG TẤN SANG KHẲNG ĐỊNH HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ CỦA CHÚNG TA “KHÔNG DÁM NÓI LÊN SỰ THẬT”

Bài tại AnhBaSam anhbasam.wordpress.com/2013/02/15/chu-tich-nuoc-truong-tan-sang-khang-dinh-he-thong-chinh-tri-cua-chung-ta-khong-dam-noi-len-su-that/

Không khó để thay đổi điều này. Chỉ cần bàn luận trong Đảng, quân đội, công an và nhân dân Con Đường Hiện Đại Hóa và Dân Chủ Hóa CNXH dựa trên Lộ Trình Dân Chủ 2 Giai Đoạn .

Đường đi không khó vì ngăn sông cách núi,

Mà khó vì lòng người ngại núi e sông.

Cần khẳng định không chóng thì chầy thảo luận chương  trình này chắc chắn phải xảy ra.

Chùm thơ Trần Mạnh Hảo khai bút sáng ba mươi Tết Quý Tị

Bài tại DanLamBao danlambaovn.blogspot.com/2013/02/chum-tho-tran-manh-hao-khai-but-sang-ba.html#more

Trích một đoạn

                          Thắp hương ngồi khấn

                                        Bố mẹ giờ trên bàn thờ
                                Khói hương xin nối đôi bờ âm dương
                                        Có ai tìm được con đường
                                Cho con nhận biết quê hương mình còn?
 
Đã có một con đường Đợi Chờ đã đưa ra gần 4 năm nay nhưng vẫn ít người nhận biết. Đó là CON ĐƯỜNG HIỆN ĐẠI HÓA VÀ DÂN CHỦ HÓA CNXH dựa trên LỘ TRÌNH DÂN CHỦ 2 GIAI ĐOẠN . Nay đã đến lúc cấn thiết phải thảo luận con đường này trong toàn Đảng, toàn quân, toàn các chiến sĩ công an và trong chính nhân dân ở tất cả các tầng lớp xã hội.

Và có lúc chúng ta nghĩ khác nhau...

Bài tại DanLamBao danlambaovn.blogspot.com/2013/02/va-co-luc-chung-ta-nghi-khac-nhau.html#more

Một đoạn "Và quyền suy nghĩ khác nhau, để "đa nguyên", để không phải hát một bài đồng ca gần 70 năm không gì khác, không phải cúi đầu đi theo một lối mòn gần 70 năm không gì mới... cũng là một trong những đích đến mà chúng ta đang cùng nhau tranh đấu. Để đạt được mục tiêu này chúng ta đã đồng thuận với nhau rất nhiều, nhưng cũng có lúc chúng ta suy nghĩ, hành xử khác nhau."

Hãy nhìn vào thực tế Việt Nam hiện nay. Chính sách của Đảng Dân Chủ Xã Hội Việt Nam (tên mới của ĐCSVN ) là siết chặt các nhà hoạt động và vấn đề đặt ra là Đảng vẫn chưa mở một lối thoát hướng về dân chủ từng giai đoạn. Có mở một lối thoát dân chủ từng giai đoạn mới thay đổi các tiếng nói phản kháng hiện nay.

Ngày sinh của giả dối?

Bài tại DanLamBao danlambaovn.blogspot.com/2012/02/ngay-sinh-cua-gia-doi.html#more

Trich đoạn cuối "Tám mươi hai năm ngày sinh của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đảng giờ là con khủng long cuối mùa sống trên thân thể còm cõi của tổ quốc Việt Nam. Con khủng long ấy có cái đuôi "định hướng xã hội chủ nghĩa" dài lê thê, cái bụng khổng lồ tham lam vô đáy của chủ nghĩa tư bản hoang dã, và bộ não tí tẹo trong cái đầu rất nhỏ so với thân thể khổng lồ. Phần chất xám tí tẹo ấy không có tầm nhin xa hơn tư duy nhiệm kỳ. Lẽ nào chúng ta đặt số phận cá nhân mình và số phận của quốc gia vào chất xám ít ỏi hình thành từ trong bóng tối và rừng thẳm ấy (1) 

 
Nếu chúng ta không làm gì, đời con cháu ta sẽ tiếp tục đếm những ngày sinh nhật tương lai của đảng, và xác của con khủng long ấy sẽ tiếp tục gây băng hoại toàn diện cho bao thế hệ."
Cần phải ví Đảng Dân Chủ Xã Hội Việt Nam (tên mới của ĐCSVN ) như con tàu khổng lồ hư bánh lái, không định hướng được, va chạm lung tung và gây thiệt hại không kể hết được. Chỉ cần thay bánh lái hướng Đảng về dân chủ từng giai đoạn là điều kiện đủ để khắc phục mọi hư hỏng và hoàn thành tốt nhiệm vụ xây dựng nước Việt Nam giàu mạnh, tự do công bằng bác ái muôn đời.

Đảng lãnh đạo, quân đội lãnh đạn, nhân dân lãnh búa

Đảng Dân Chủ Xã Hội Việt Nam (tên mới của ĐCSVN ) không tôn trọng quyền làm chủ của nhân dân hay nói cách khác nước Việt Nam không có dân chủ. Đó chính là lý do làm cho quân đội lãnh đạn, nhân dân lãnh búa .

1) Ngay từ 1930 Bác Hồ đã thành lập Đảng Cộng Sản Đông Dương với ý đồ thành lập một Liên Bang Đông Dương hùng mạnh ở phương nam. Đảng đã tạo nên kỳ tích với Tuyên Ngôn Độc Lập ngày 2/9/1945 nhưng cuối cùng giấc mơ Đông Dương đã tan vỡ vì không có dân chủ, người Mỹ đã ùng hộ và giúp đỡ Pháp quay trở lại.

2) Chín năm kháng chiến với chiến thắng Điện Biên Phủ. Cũng vì không có dân chủ nên đất nước lại bị chia đôi.

3) Không biết bao nhiêu xương máu đã đổ ra trong 21 năm từ 54-75 , Việt Nam đã thống nhất nhưng nhân dân vẫn không được hưởng các quyền căn bản của con người, vẫn có những người sống bần cùng hiện nay trong khi Biển Đông đang teo dần và ngay cả một nguy cơ nô lệ kiểu mới đang treo trên đầu nhân dân Việt Nam .

Nói tóm lại với đường lối độc tài, Việt Nam đã đi ngược trào lưu dân chủ của thế giới và đã mang lại không biết bao nhiêu "đau đớn" đến với quân đội và nhân dân Việt Nam . Đã đến lúc chúng ta phải quyết tâm dân chủ hóa từng giai đoạn  và việc làm đầu tiên thể hiện quyết tâm đó là đổi tên ĐCSVN thành Đảng Dân Chủ Xã Hội Việt Nam (tên mới của ĐCSVN ) và thảo luận rộng rãi trong Đảng cũng như ngoài nhân dân Chương Trình Hiện Đại Hóa và Dân Chủ Hóa CNXH dựa trên Lộ Trình Dân Chủ 2 Giai Đoạn .

Đảng ta là đảng cầm quyền và có cơ hội tẩy sạch vết nhơ và làm cho  nhân dân tin yêu trở lại.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm Châu Âu

Bài tại danlambaovn.blogspot.com/2013/01/tong-bi-thu-nguyen-phu-trong-tham-chau.html#more

Hẳn đây phải là tin vui vì Tổng Trọng chưa bao giờ ghé thăm một cộng đồng các nước dân chủ như là Châu Âu. Tổng Trọng có cơ hội những thành quả của các nước dân chủ và hy vọng khi về nước đem ra thảo luận trong Đảng Dân Chủ Xã Hội Việt Nam (tên mới của ĐCSVN ) cũng như toàn dân Chương Trình Hiện Đại Hóa và Dân Chủ Hóa CNXH dựa trên Lộ Trình Dân Chủ 2 Giai Đoạn

Một loạt các bài trên danlambaovn.blogspot.com nêu lên những khó khăn khiến Việt Nam đang ở bên bờ vực thẳm sụp đổ. Nhìn về mặt phản diện đó là những tin vui vì "Sự cần thiết là mẹ đẻ của thay đổi hướng về dân chủ", "khó khăn là nguồn động lực của sự thay đổi", "có ý chí là có một con đường".