Kami - Hội nghị BCH TW 7 - Cuộc sống mái cuối cùng?

 

Thông Điệp Gởi Tới Hội Nghị TW Đảng Dân Chủ Xã Hội Việt Nam (tên mới của ĐCSVN ) Lần thứ 7

 Hơn 67 năm đã trôi qua kể từ ngày Bác Hồ đọc Tuyên Ngôn Độc Lập tại Ba Đình, đất nước Việt Nam ta đã thống nhất hơn 37 năm nhưng quyền làm chủ của nhân dân vẫn chưa được tôn trọng. Đợi Chờ đề nghị Hội Nghị TW thực hiện các điều sau:

1) Thảo luận LỘ TRÌNH DÂN CHỦ 2 GIAI ĐOẠN , phổ biến trong Đảng và toàn dân .

2) Thực hiện cách thức " Dân bầu BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG DÂN CHỦ XÃ HỘI VIỆT NAM (TÊN MỚI CỦA ĐCSVN )  "

Thực hiện 2 đề nghị này thực sự là thực hiện CHƯƠNG TRÌNH HIỆN ĐẠI HÓA VÀ DÂN CHỦ HÓA CNXH để đưa dân tộc VIỆT NAM bước vào THỜI ĐẠI DÂN CHỦ XÃ HỘI LƯỠNG ĐẢNG , đỉnh cao của chủ nghĩa xã hội và sự tiến hóa của nhân loại. Cần nhận thức rõ nguyên tắc Đảng Lãnh Đạo vẫn được duy trì trong suốt quá trình cải cách dân chủ từng giai đoạn.

Không nên quá chậm trễ.

                                                              

                                                                                              ĐỢI CHỜ