Trước thềm Hội nghị TW 7: Nguy cơ 'Lê Chiêu Thống hiện đại'

Bài tại DanLamBao danlambaovn.blogspot.com/2013/04/nguy-co-le-chieu-thong-hien-ai-truoc.html#more

Nguyễn Thanh Giang (Danlambao)Tiến sỹ Trần Nhơn – nguyên thứ trưởng Bộ Thủy Lợi lại vừa công bố một bài thơ chính luận dài 1020 câu mang tiêu đề “Nghĩ về Quốc hội, Đảng và... thời cuộc” mà ông gọi là trường ca. Tôi thì gọi đây là bản “Diễn ca Việt Nam đương đại”.

Một cách tài tình, ông hình tượng hóa “Hệ thống chính trị vắng đối lập” bằng một hình ảnh thật gớm ghiếc:
 
Hệ thống chính trị vắng đối lập

Như hình nhân tập tễnh chân què,

Không cần phải có đa đảng để có đối lập. Đa đảng dẫn tới loạn, đại loạn và cuối cùng nô lệ Tàu còn hơn nữa.  Đợi Chờ đề nghị Dân Bầu có chọn lựa Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng Dân Chủ Xã Hội Việt Nam (tên mới của ĐCSVN )   - hay nói cách khác đối lập ở trong Đảng - và đó chính là Dân Chủ Độc Đảng - một giai đoạn trung gian trước khi phân hóa thành hệ thống chính trị lưỡng đảng.

Một khi thảo luận Lộ Trình Dân Chủ 2 Giai Đoạn và tổ chức Dân Bầu Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng Dân Chủ Xã Hội Việt Nam (tên mới của ĐCSVN )   , TQ phải lui về thế thủ để giải quyết các nhu cầu dân chủ trong nước.

Đây là đề nghị của Đợi Chờ trước khi họp Hội Nghị TW 7:

1) Thảo luận Lộ Trình Dân Chủ 2 Giai Đoạn .

2) Đổi tên Đảng Cộng Sản Việt Nam thành ĐẢNG DÂN CHỦ XÃ HỘI VIỆT NAM (TÊN MỚI CỦA ĐCSVN ) để chứng tỏ quyết tâm cải cách.

3) Thảo luận DÂN BẦU BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG DÂN CHỦ XÃ HỘI VIỆT NAM (TÊN MỚI CỦA ĐCSVN )   theo qui định 150 ngàn dân/ 2 ứng viên do Đảng đề cử/ dân bầu chọn một.

4) Thảo luận dân bầu các Hội Đồng Kinh Tế để thay dân quản ly1c các doanh nghiệp nhà nước.

Đây là bước đầu trong CHƯƠNG TRÌNH HIỆN ĐẠI HÓA VÀ DÂN CHỦ HÓA CNXH mà chúng ta sẽ thực hiện để đưa dân tộc Việt Nam bước sang THỜI ĐẠI DÂN CHỦ XÃ HỘI LƯỠNG ĐẢNG

                                    

                                                            ĐỢI CHỜ