Vài Lời về chuyến đi Mỹ của Chủ Tịch Sang và Luật Nhân Quyền Việt Nam thông qua Hạ Viện Mỹ

Không ít người đã bàn về chuyến đi Mỹ của CT Sang. Vài người cho rằng thành công vượt quá mong đợi ( như nhà kinh tế Phạm Chi Lan). Nhưng đa số cho rằng thất bại. Tuy nhiên Đợi Chờ cho rằng thành công vì đã khẳng định cần phải tôn trọng nhân quyền như TT Obama đã nói.

Cần phải hiểu sâu hơn : nhân quyền Việt Nam có nguồn gốc từ sự không có dân chủ. Dân chủ đa đảng chắc chắn không được Đảng Dân Chủ Xã Hội Việt Nam (tên mới của ĐCSVN ) chấp nhận vì ảnh hưởng đến sự sinh tồn của chính đảng và hàng triệu đảng viên và gia đình.

Chỉ có một con đường duy nhất: đó là Con Đường Hiện Đại Hóa và Dân Chủ Hóa CNXH dựa theo Lộ Trình Dân Chủ 2 Giai Đoạn  .

Hảy thảo luận Lộ Trình Dân Chủ 2 Giai Đoạn ngay từ bay giờ, đừng để kéo dài tình trạng khó khăn hiện nay.

                                           

                                                     ĐỢI CHỜ